Skip to main content

Projektförderer

 

[wptab name=’Beschreibung‘]

Das Projekt DOSTANE soll Menschen mit Migrationshintergrund durch niedrigschwellige Informationsangebote, zielgruppenspezifische Motivationsmaßnahmen und bedarfsgerechte Vermittlung zum Bürgerschaftlichen Engagement aktivieren und qualifizieren. Die Migrant/innen sollen über konkrete gesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten informiert und ihre Kenntnisse über die Aufnahmegesellschaft verbessert werden. Statistisch gesehen (Freiwilligensurvey 2009) weisen die Migrant/innen in der BR Deutschland eine Engagementquote von nur 26 % auf.

Wenn Sie sich freiwillig engagieren möchten, klicken Sie auf www.interkulturell-aktiv.de und erfahren alles über unser Angebot und die Einsatzmöglichkeiten.

Zur Zielgruppe gehören Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Migrantenorganisationen als Brücke und Unterstützer zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe sowie etablierte Träger und andere Aktuere im Bereich Feriwilligendienste.

Als Ziele sollen erwähnt werden:

  • Aktivierung und Beteiligung der Eigenorganisationen der Communities
  • Einbringung und Identifizierung von engagierten Migrant/innen insbesondere mit dem eigenen Wohnumfeld und somit auch eine stärkere Identifizierung mit der Mehrheitsgesellschaft
  • Sichtbarmachung des Bürgerschaftlichen Engagements von Migrant/innen und dadurch Erhöhung der Anerkennung und Wertschätzung in der Mehrheitsgesellschaft

Proje Tan?t?m?

Genel olarak göçmenler aras?nda var olan dayan??ma dernek veya kurum organizasyonu ile gerçekle?medi?i için, Alman toplumunun büyük bir kesimi taraf?ndan bilinmiyor. Nedense, toplumun geni? bir kesiminde, göçmenlerin gönüllü çal??malara daha az kat?ld?klar? gibi yanl?? bir kan? yer etmi? durumda. 2009 y?l?nda yap?lan bir ara?t?rma Almanya’daki göçmenler aras?nda gönüllü çal??malara kat?lanlar?n oran?n?n yaln?zca % 26 oldu?unu ortaya koymu?. Bu oran Alman toplumunda % 36 olarak veriliyor. Di?er taraftan, bu konudaki yap?lanmalar ve sunulan olanaklar da göçmenler aras?nda pek tan?nm?yor. Örne?in hangimiz Gönüllü Sosyal Y?l (FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr) olarak adland?r?lan ve gençlere bir sene boyunca, kendilerini, yeteneklerini geli?tirebilmeleri, i? hayat? ve toplumsal sistem hakk?nda fikir edinebilmeleri, arkada? ve sosyal çevrelerini geni?letmelerini sa?lama olanaklar? sunan yap?la?madan haberdar?z? Ya da hemen her ?ehirde, gönüllü çal??malara hem arac?, hem de destek olan, sigorta sa?lanmas?ndan tutun da, fahri yap?lan i?i daha iyi ö?renmek için kurslar düzenlemeye kadar çe?itli hizmetler sunan gönüllüler ajanslar? (Freiwilligenagenturen) oldu?undan kaç?m?z?n haberi var?

??te bu nedenle Almanya Türk Toplumu DOSTANE ad? alt?nda bir proje ba?latt?. Bu proje kapsam?nda, Berlin, Hessen ve A?a?? Saksonya eyaletlerinde, bir yandan göçmen gençleri ve onlar?n anne babalar?n? mevcut gönüllü çal??ma olanaklar? hak?nda bilgilendirmek ve onlar? bu çal??malara kat?lmaya haz?rlamak, di?er yandan da, bizim içimizde zaten var olan kar??l?kl? yard?mla?ma ve dayan??may? Alman toplumunda da gözle görülür hale getirmek amac? ile, bir gönüllüler ajans? (IKFA – Interkulturelle Frewilligenagentur) kurdu. Halen say?lar? 80’in üzerinde olan genç, bizim deste?imiz ile ‘Gönüllü Sosyal Y?l’ çerçevesinde çal??maya ba?lad?lar. Bu çal??malara, sosyal konularda geli?imi destekleyen kurs ve seminerlerle e?lik ediyoruz. Sosyal pedagoji e?itimi alm?? uzmanlar?m?z, gençlerimizin, her türlü soru ve sorunlar?nda yanlar?ndalar ve onlara destek veriyorlar. Okuma gönüllülerimiz, çocuk yuvalar? ve okullarda çocuklara kitap okuyorlar, fahri vasilik üstlenen gönüllülerimiz, çocuk ve gençlerin e?itimlerinde onlara yol gösterici ve örnek olmak için zaman ay?r?yor, emek veriyorlar. Biz de var gücümüzle, i?te biz de buraday?z ve gönüllülerimizle Alman Türk demeden toplumun daha iyiye gitmesi için katkl? sunuyoruz diyerek, yap?lan çal??malar?n tan?t?lmas?na u?ra??yoruz.

 

Daha da çok insan?m?z bu çal??malara kat?ls?n istiyoruz. Özellikle hayat tecrübesi olan, emekli oldu?u için, gönüllü olarak, muhtaç insanlara yard?m edecek zaman? da bulabilecek olan insanlar?m?z? ?srarla bu çal??malara kat?lmaya davet ediyoruz. O kadar çok gönüllüye ihtiyaç var, bize o kadar çok ba?vuru geliyor ki, inanmas? zor.

 

?lgilenenlerin bize ula?abilecekleri isim, adres ve telefon numaralar? a?a??da yer almaktad?r.

BERLIN
Obentrautstraße 72
10963 Berlin
Tel.: 030 – 23 63 51 00
Fax: 030 – 23 63 55 89
www.tgd.de

HESSEN
Atila Karabörklü
Petterweilstr 66
60385 Frankfurt
Tel.: 069 – 96865822
Mobil: 170  -4986858
Fax: 069 – 6996865822
atila.karaboerklue@tg-hessen.de
www.tg-hessen.de

NIEDERSACHSEN
Julia Neuse
Berliner Allee 23, 30175 Hannover
Telefon 0511 94088914
neuse@tgnds.de
[/wptab] [wptab name=’Team‘]

BERLIN

 

Obentrautstraße 72
10963 Berlin
Tel.: 030 – 23 63 51 00
Fax: 030 – 23 63 55 89
www.tgd.de

 

 

HESSEN

Atila Karabörklü
Petterweilstr 66
60385 Frankfurt
Tel.: 069 – 96865822
Mobil: 170  -4986858
Fax: 069 – 6996865822
atila.karaboerklue@tg-hessen.de
www.tg-hessen.de

 

NIEDERSACHSEN

 

Julia Neuse
Berliner Allee 23, 30175 Hannover
Telefon 0511 94088914
neuse@tgnds.de
[/wptab] [wptab name=’Hintergrund‘]

Im Türkischen findet sich keine Wortentsprechung zum Ehrenamt, freiwilligen oder bürgerschaftlichen Engagement. Es gibt den Ausdruck gönüllü, „etwas aus dem Herzen heraus tun“. Die Wortbestandteile -amt oder -arbeit werden damit nicht verknüpft.
Das Wort „Engagement“ existiert auch im Türkisch; bedeutet aber Verpflichtung. Das Wort „Pate/Patin“ wird nur im Zusammenhang mit der Taufe also dem christlichen Gebrauch im Wörterbuch erwähnt. Mentor/ Mentorin ist Wegweiser, Lehrer. Folgerichtig ist eine Institutionalisierung des freiwilligen Engagements und deren Terminologie im türkischen Sprachraum nicht bekannt.

Hier spielen die Migrantenorganisationen als Übersetzer eine wichtige Rolle, um die richtige Herangehensweise der Gesellschaft zu ermöglichen. Die nicht wörtlich übersetzbaren Begriffe müssen sinngemäß übertragen und erläutert werden.
Die Institutionalisierung des Engagements z. B. in Form von Freiwilligenagenturen ist unter den türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten weitgehend unbekannt.
Nach einer Untersuchung haben nur 4% Kontakt zu Freiwilligenagenturen in ihrem Ort gehabt, 79% haben nicht mal was davon gehört!

Gönüllü Çal??malar

Almanya’da fahri çal??malar sistemli bir ?ekilde kurumsalla?arak geni? kitlelere yay?lm?? durumda.  Sadece hay?r i?leri de?il, yerel politika, spor, kültür, do?al afetlerde yard?mla?madan tutun da itfaiye te?kilat?n?n gerçekle?tirdi?i hizmetlere kadar çok geni? bir yelpazeye yay?lan i?ler, Federal Almanya’da gönüllüler taraf?ndan yerine getirilmektedir.  Toplumda bu gönüllü çal??malar takdir ve sayg? ile kar??lanmakta, gönüllüler için ödüller, avantajlar sa?layan indirim kartlar? gibi ?ükranlar?n? belirtecek aksiyonlar haz?rlanmaktad?r. Almanya Gönüllüler Ödülü de bunlar aras?nda en çok bilinen ve kamuoyunda etkisi olan bir ödül.

 

Türk insan?n?n aile yap?s?nda ve geleneklerinde yard?mla?ma çok önemli bir yer tutar. Sadece kendi ailemiz içinde de?il, arkada?lar?m?z, kom?ular?m?z ve tan?d?klar?m?za da, ihtiyaç duyduklar?nda  destek olmak, zor günlerde onlarla dayan??ma içinde olmak, yard?mlar?na ko?mak bizler için son derece do?al ve hiç dü?ünmeden, can-? gönülden yapt???m?z i?lerdir. Bu dayan??man?n ad?na fahri çal??ma demek akl?m?z?n ucundan geçmez. Bizler fahri çal??malar?n derneklerde veya spor klüplerinde oldu?unu dü?ünürüz. Oysa evinden ç?kamayan ya?l? bir kom?unun al?? veri?ini yapmak, ya da yeni do?um yapm?? genç bir anneyi yaln?z b?rakmadan, yan?nda olmak, ona destek vermek veya derslerinde zorluk çeken bir akraba çocu?una ev ödevlerinde yard?mc? olmak da Alman toplumunda fahri çal??ma olarak kabul ediliyor ve bu i?ler için gönüllüler arayan bir çok kurulu? var.

 

[/wptab] [wptab name=’PartnerInnen‘] [/wptab] [end_wptabset]

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: