Skip to main content
Dile Linke Milletvekili Sevim Dağdelen’in sorusuna verilen yanıtta Hükümetin bu konuda ne kadar sıkıştığınının ortaya çıktığını belirten Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, konuyla ilgili olarak İçişleri bürokratlarının konuyu yakında ele alacaklarını belirttiğine dikkat çekti.

AB vatandaşlarından herhangi bir harç almayan Almanya’nın Türk vatandaşlarından yüksek miktarda harç isteyemeyeceğinin ortaya çıktığını vurgulayan Kolat, 1980 yılından sonraki oturma izinleriyle ilgili harçlarda AB ve Türk vatandaşları arasında çok büyük bir farkın olmaması gerekiyor.

Şu anda Almanya AB vatandaşlarından hiç harç almazken, Türk vatandaşlarından (ve diğer AB ülkesi olmayanlardan) ilk oturma izni için 50/60 €, uzatmalara için 30 € harç almaktadır. Yerleşme izni (süresiz) için ise 85 € alınmaktadır. Süresiz oturma izninin alınması için 5 yıl (Alman vatandaşı ile evli olanlarda 3 yıl) süre gerektiğinden 165 € civarında bir haç söz konusudur. Bu ise AB Adalaet Divanının 17.9.2009 tarihli kararında da belirtildiği üzere çok yüksektir. Bu nedenle Almanya harç zönetmeliğinde mutlaka bir değişiklik yapmak zorundadır.

Bu değişiklik iki biçimde olabilir:
1) AB vatandaşlarından harç alınmaya başlanır ve Türk vatandaşlarıyla aradaki fark azaltılır.
2) Türk vatandaşlarından alınacak harçlar aşağıya çekilir. Bu durumda diğer AB üyesi olmayan ülkelerin
vatandaşlarına da farklı bir işlem yapılmış olacaktır.
3) Tüm AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının harçları düşürülür. Bu gerçekleşirse, diğer ülke vatandaşları için Türk vatandaşları sayesinde daha az harç alırlar.

Her halükarda harçlarda bir değişikliğin yapılması kaçınılmazdır.

Almanya Türk Toplumu vatandaşlarımıza seslenerek, ödedikleri harçlara karşı itiraz ederek yoğun bir tepki göstermeleri sağlanırsa, harçların azaltılması sağlanabilir. Bunun için ekteki itiraz dilekçesinin harçlar ödendikten sonra verilmesi gerekecektir. Harç ödendiğinden işlemler yapılacaktır. Bu nedenle yapılacak itiraz başvurusunun işlemi engellemesi söz konusu olmayacaktır. Kenan Kolat: „Bu konuda vatnadaşlarımızın iç rahat olsun.“

TGD Genel Başkanı Die Linke Milletvekili Sevim Dağdelen’e ve Hukukçu Ünal Zeran’a konuyla ilgili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.[:tr]Dile Linke Milletvekili Sevim Da?delen’in sorusuna verilen yan?tta Hükümetin bu konuda ne kadar s?k??t???n?n?n ortaya ç?kt???n? belirten Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Kenan Kolat, konuyla ilgili olarak ?çi?leri bürokratlar?n?n konuyu yak?nda ele alacaklar?n? belirtti?ine dikkat çekti.

AB vatanda?lar?ndan herhangi bir harç almayan Almanya’n?n Türk vatanda?lar?ndan yüksek miktarda harç isteyemeyece?inin ortaya ç?kt???n? vurgulayan Kolat, 1980 y?l?ndan sonraki oturma izinleriyle ilgili harçlarda AB ve Türk vatanda?lar? aras?nda çok büyük bir fark?n olmamas? gerekiyor.

?u anda Almanya AB vatanda?lar?ndan hiç harç almazken, Türk vatanda?lar?ndan (ve di?er AB ülkesi olmayanlardan) ilk oturma izni için 50/60 €, uzatmalara için 30 € harç almaktad?r. Yerle?me izni (süresiz) için ise 85 € al?nmaktad?r. Süresiz oturma izninin al?nmas? için 5 y?l (Alman vatanda?? ile evli olanlarda 3 y?l) süre gerekti?inden 165 € civar?nda bir haç söz konusudur. Bu ise AB Adalaet Divan?n?n 17.9.2009 tarihli karar?nda da belirtildi?i üzere çok yüksektir. Bu nedenle Almanya harç zönetmeli?inde mutlaka bir de?i?iklik yapmak zorundad?r.

Bu de?i?iklik iki biçimde olabilir:
1) AB vatanda?lar?ndan harç al?nmaya ba?lan?r ve Türk vatanda?lar?yla aradaki fark azalt?l?r.
2) Türk vatanda?lar?ndan al?nacak harçlar a?a??ya çekilir. Bu durumda di?er AB üyesi olmayan ülkelerin
vatanda?lar?na da farkl? bir i?lem yap?lm?? olacakt?r.
3) Tüm AB üyesi olmayan ülke vatanda?lar?n?n harçlar? dü?ürülür. Bu gerçekle?irse, di?er ülke vatanda?lar? için Türk vatanda?lar? sayesinde daha az harç al?rlar.

Her halükarda harçlarda bir de?i?ikli?in yap?lmas? kaç?n?lmazd?r.

Almanya Türk Toplumu vatanda?lar?m?za seslenerek, ödedikleri harçlara kar?? itiraz ederek yo?un bir tepki göstermeleri sa?lan?rsa, harçlar?n azalt?lmas? sa?lanabilir. Bunun için ekteki itiraz dilekçesinin harçlar ödendikten sonra verilmesi gerekecektir. Harç ödendi?inden i?lemler yap?lacakt?r. Bu nedenle yap?lacak itiraz ba?vurusunun i?lemi engellemesi söz konusu olmayacakt?r. Kenan Kolat: „Bu konuda vatnada?lar?m?z?n iç rahat olsun.“

TGD Genel Ba?kan? Die Linke Milletvekili Sevim Da?delen’e ve Hukukçu Ünal Zeran’a konuyla ilgili çal??malar?ndan ötürü te?ekkürlerini iletti.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: