Skip to main content
Geçtiğimiz hafta sonunda Berlin’de Türk yaşlılar ve engellilerin oluşturdukları derneklerin ve değişik kurumlarda çalışan Türklerin katılımıyla Almanya Türk Toplumu bünyesinde BİLGE ÇINARLAR adlı bir platform oluşturulmuştur (Bu kavramın seçilmesinde insanlarımızın geniş deneyimlerinden yararlanma düşüncesi ve ağaçlar içinde en çok çınarın tamamen kök salması, yani buraya yerleşiklik etken olmuştur).

Platformun amacı, yaşlı insanlarımızın ve engellilerimizin sorunlarını en üst düzeyde temsil edilmesi olup, yakın zamanda biraraya gelinip istemler ve öneriler kataloğu oluşturulmasıdır.

Toplantıya Hamm Özürlüler Derneği, Berlin Türk Emekliler ve Özürlüler Derneği, Nürnberg Türk-Alman Özürlüler ve Entegrasyon Derneği, LİMAN Hamburg Buluşma Merkezi, Hannover Umut Derneği, MEKAN Hamburg Buluşma Merkezi, Hamburg Yaşlılar Derneği ve Alman kurumlarında çalışan Türk görevliler katılmıştır.

Facebook’ta da bir sayfa açılmış ve yaşlılar arasında iletişim ağı kurulmuştur.

Almanya’da faaliyet gösteren emekli ve engelliler derneklerini çalışmalara katılmaya çağıran Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, bu alanda vatnadşalarımızın gerek içinde yaşadıkları Almanya’da gerekse geldikleri ülke Türkiye’den kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacında olduklarını belirtti.[:tr]Geçti?imiz hafta sonunda Berlin’de Türk ya?l?lar ve engellilerin olu?turduklar? derneklerin ve de?i?ik kurumlarda çal??an Türklerin kat?l?m?yla Almanya Türk Toplumu bünyesinde B?LGE ÇINARLAR adl? bir platform olu?turulmu?tur (Bu kavram?n seçilmesinde insanlar?m?z?n geni? deneyimlerinden yararlanma dü?üncesi ve a?açlar içinde en çok ç?nar?n tamamen kök salmas?, yani buraya yerle?iklik etken olmu?tur).

Platformun amac?, ya?l? insanlar?m?z?n ve engellilerimizin sorunlar?n? en üst düzeyde temsil edilmesi olup, yak?n zamanda biraraya gelinip istemler ve öneriler katalo?u olu?turulmas?d?r.

Toplant?ya Hamm Özürlüler Derne?i, Berlin Türk Emekliler ve Özürlüler Derne?i, Nürnberg Türk-Alman Özürlüler ve Entegrasyon Derne?i, L?MAN Hamburg Bulu?ma Merkezi, Hannover Umut Derne?i, MEKAN Hamburg Bulu?ma Merkezi, Hamburg Ya?l?lar Derne?i ve Alman kurumlar?nda çal??an Türk görevliler kat?lm??t?r.

Facebook’ta da bir sayfa aç?lm?? ve ya?l?lar aras?nda ileti?im a?? kurulmu?tur.

Almanya’da faaliyet gösteren emekli ve engelliler derneklerini çal??malara kat?lmaya ça??ran Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Kenan Kolat, bu alanda vatnad?alar?m?z?n gerek içinde ya?ad?klar? Almanya’da gerekse geldikleri ülke Türkiye’den kaynaklanan sorunlar?n çözümüne katk? sa?lamak amac?nda olduklar?n? belirtti.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: