Skip to main content
Berlin, 31.03.2010

Almanya Türk Toplumu, Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyaretinin Almanya’daki Türk toplumunu tatmin edecek bir sonucu olmadığını açıklamıştır.

Ziyaret öncesinde Türk liseleri konusunun Türkiye Başbakanı tarafından dile getirilmiş olması ve bununla birlikte özellikle Almanya’da başlayan tartışmalar Türk toplumu tarafından garipsenmiştir.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Kenan Kolat, “görüşmelerde Türk toplumunun temel eğitim sorunlarının ele alınacağı yerde, yalnızca lise konusunun gündeme getirilmesi, sonuç itibarıyla Almanya’daki tartışmaları çok gereksiz bir yöne çekmiştir” dedi.

Amacın, Türkçenin Alman eğitim sistemi içinde yer alması gereğine dikkat çeken Kolat, “Türkiye tarafının Türkçe eğitimin 2. ya da 3. yabancı dil ve Abitur yapılabilecek sınav dili olmasının istenmesi, Türkçenin teneffüslerde yasaklanmasının kabul edilemez olduğunun dillendirilmesi, Türkistik bölümlerinin açılması istenmesi, Türkçeye karşı varolan önyargıların ortadan kaldırılması istemlerinin dile getirilmesi gerekirdi” demiştir. “Ama ne yazık ki bunlar yapılmadığı gibi, dar bir alanda tartışmalar yapılarak boşa vakit harcanmıştır.”

Özel liselerin (hangi dilde olursa olsun) Almanya’da kurulabileceğini anlatan Kolat, bunun bir anayasal bir hak olduğunu, bu konuda yetkinin Alman Başbakanında değil, Eyalet Eğitim Bakanlarında olduğunu dile getirdi. Kendisinin de Avusturya Lisesi mezunu olduğuna dikkat çeken Kolat, bu tür liselerin özellikle ikidilli eğitim yaparlarsa olumlu olacağını ve bunun için de Türkler dışında da diğer kökenlerden öğrencilerin de bu okullara gelmelerinin önemini vurguladı.

AB üyeliği konusunda Merkel’in yalnızca kendi partisinin görüşü olan ne olduğu bilinmeyen “İmtiyazlı Ortaklık” kavramını kullanması ve koalisyon protokolüne aykırı davranması da dikkat çekmiştir. Koalisyon ortağı bu konuda FDP açıklama yapmak durumunda kalmıştır.

Türkiye’nin bu konuda kararlı olması ve üzerine düşenleri yapmasının şart olduğunu belirten Kolat, AB’nin de çifte standartlardan vazgeçerek Türkiye’ye üyelik için bir tarih vermesinin gereğine vurgulamıştır.

Kenan Kolat: “Vize konusunda da herhangi bir somut adım atılamamış, ancak iyi niyet gösterisi yapılmıştır.”

Almanya Türk Toplumu bu konuda bir noktaya dikkat çekmek istemektedir: “Türkiye üzerinden AB’ye kaçak yollarla girenlerin geriye gönderilmesi konusunun vize konusuyla karıştırılması tehlikesi vardır. Bu konuda Türkiye’nin taviz vermemesi gerekir. Zira AB, geri dönüş anlaşmasının karşılığında vize konusunda adım atmak istediğini dile getirmektedir. Oysa vize konusunda Ortaklık Anlaşmasından kaynaklanan haklar bulunmaktadır ve bu haklardan bir anlaşma uğruna vazgeçilmemelidir.”

Almanya Türk Toplumu, bundan sonra yapılacak görüşmelerde Almanyalı Türklerin de görüşlerinin önceden alınmasında yapılacak görüşmeler açısından yarar görmektedir.[:tr]Berlin, 31.03.2010

Almanya Türk Toplumu, Almanya Ba?bakan? Merkel’in Türkiye ziyaretinin Almanya’daki Türk toplumunu tatmin edecek bir sonucu olmad???n? aç?klam??t?r.

Ziyaret öncesinde Türk liseleri konusunun Türkiye Ba?bakan? taraf?ndan dile getirilmi? olmas? ve bununla birlikte özellikle Almanya’da ba?layan tart??malar Türk toplumu taraf?ndan garipsenmi?tir.

Konuyla ilgili olarak aç?klama yapan Almanya Türk Toplumu Genel Ba?kan? Kenan Kolat, “görü?melerde Türk toplumunun temel e?itim sorunlar?n?n ele al?naca?? yerde, yaln?zca lise konusunun gündeme getirilmesi, sonuç itibar?yla Almanya’daki tart??malar? çok gereksiz bir yöne çekmi?tir” dedi.

Amac?n, Türkçenin Alman e?itim sistemi içinde yer almas? gere?ine dikkat çeken Kolat, “Türkiye taraf?n?n Türkçe e?itimin 2. ya da 3. yabanc? dil ve Abitur yap?labilecek s?nav dili olmas?n?n istenmesi, Türkçenin teneffüslerde yasaklanmas?n?n kabul edilemez oldu?unun dillendirilmesi, Türkistik bölümlerinin aç?lmas? istenmesi, Türkçeye kar?? varolan önyarg?lar?n ortadan kald?r?lmas? istemlerinin dile getirilmesi gerekirdi” demi?tir. “Ama ne yaz?k ki bunlar yap?lmad??? gibi, dar bir alanda tart??malar yap?larak bo?a vakit harcanm??t?r.”

Özel liselerin (hangi dilde olursa olsun) Almanya’da kurulabilece?ini anlatan Kolat, bunun bir anayasal bir hak oldu?unu, bu konuda yetkinin Alman Ba?bakan?nda de?il, Eyalet E?itim Bakanlar?nda oldu?unu dile getirdi. Kendisinin de Avusturya Lisesi mezunu oldu?una dikkat çeken Kolat, bu tür liselerin özellikle ikidilli e?itim yaparlarsa olumlu olaca??n? ve bunun için de Türkler d???nda da di?er kökenlerden ö?rencilerin de bu okullara gelmelerinin önemini vurgulad?.

AB üyeli?i konusunda Merkel’in yaln?zca kendi partisinin görü?ü olan ne oldu?u bilinmeyen “?mtiyazl? Ortakl?k” kavram?n? kullanmas? ve koalisyon protokolüne ayk?r? davranmas? da dikkat çekmi?tir. Koalisyon orta?? bu konuda FDP aç?klama yapmak durumunda kalm??t?r.

Türkiye’nin bu konuda kararl? olmas? ve üzerine dü?enleri yapmas?n?n ?art oldu?unu belirten Kolat, AB’nin de çifte standartlardan vazgeçerek Türkiye’ye üyelik için bir tarih vermesinin gere?ine vurgulam??t?r.

Kenan Kolat: “Vize konusunda da herhangi bir somut ad?m at?lamam??, ancak iyi niyet gösterisi yap?lm??t?r.”

Almanya Türk Toplumu bu konuda bir noktaya dikkat çekmek istemektedir: “Türkiye üzerinden AB’ye kaçak yollarla girenlerin geriye gönderilmesi konusunun vize konusuyla kar??t?r?lmas? tehlikesi vard?r. Bu konuda Türkiye’nin taviz vermemesi gerekir. Zira AB, geri dönü? anla?mas?n?n kar??l???nda vize konusunda ad?m atmak istedi?ini dile getirmektedir. Oysa vize konusunda Ortakl?k Anla?mas?ndan kaynaklanan haklar bulunmaktad?r ve bu haklardan bir anla?ma u?runa vazgeçilmemelidir.”

Almanya Türk Toplumu, bundan sonra yap?lacak görü?melerde Almanyal? Türklerin de görü?lerinin önceden al?nmas?nda yap?lacak görü?meler aç?s?ndan yarar görmektedir.

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: