Skip to main content
Türkiye“nin kalbi Ankara“da 10.10.2015 Cumartesi günü Barış Mitinginde alçakça yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain saldırıda son açıklamalara göre 97 vatandaşımızın öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı belirtilmektedir. Ölenlere Tanrı“dan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Olayın sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılabilmesi için, aylar öncesinde başlayıp yurt içinde ve bölgemizde şiddetli bir şekilde yükselerek süregelen terör olayları değerlendirildiğinde, bu iç ve dış gelişmelere karşı önlem almayan tüm siyasi yetkililerin ve kamu güvenliğinden sorumlu kişilerin biran önce görevlerini bırakmalarını ya da görevlerinden alınmalarını talep ediyoruz.

Türkiye’de ve bölgemizde 1960 sonlarından bu yana dönem dönem vizyona sokulan korku filmlerinin yeni bir versiyonu tekrar ülke ve bölge sahnesine sürülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez bir uygarlık mücadelesi olduğunun bilinciyle, halkımızı her türlü teröre karşı insanlık onuru temelinde dik durarak tavır almaya çağırıyoruz.

Almanya Türk Toplumu olarak Avrupa`da yaşayan milyonlarca insanımız adına Türkiye“deki ve bölgemizdeki son derece kaygı verici siyasi gelişmeler çerçevesinde ve yurtdışı boyutu ile başlamış olan parlamento seçimleri ile ilgili olarak kamuoyuna yönelik bu açıklamayı bir görev bilmekteyiz:

 1. Türkiye Cumhuriyeti anayasal zeminde laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmekte olan siyasal iktidar ve devletin işlevsel görevlerini üstlenen organlar, görevlerinin icrası sırasında evrensel temel insan hakları, çoğulcu demokrasi, bireysel hak ve özgürlük prensiplerine uygun davranmak zorundadırlar. Devlet bu bağlamda vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 2. Demokratik temelli inanç, düşünce, ifade, vicdan, basın, yayın, gösteri özgürlükleri, evrensel insan haklarının vazgeçilmez öğeleridir.
 3. Güçler ayrılığı ilkesi, hukukun üstünlüğü, adil ve şeffaf yönetim,  idari ve hukuki denetim modern devlet sisteminin temelleridir.
 4. Başta Cumhurbaşkanı olmak kaydı ile hükümetler ve bütün siyasi partiler ve hiç bir kurum, kuruluş ve grup, Cumhuriyetimizin ve ulusal birliğimizin teminatı olan bu evrensel ilkeleri çiğneyemez. Aksi tutum ve davranışlar, yasalar doğrultusunda suç teşkil etmektedir.
 5. Demokrasiyi zayıflatmaya ve toplumu kutuplaştırmaya yönelik ayrıştırıcı, kışkırtıcı ve çatıştırıcı siyasetler kabul edilemez.
 6. Serbest, özgür, eşit ve güvenli seçimler ve şeffaf oy sayımı, demokratik siyasi meşruiyetin ana öğesidir.
 7. Hiçbir hak arayışı terör eylemleri ile meşru kılınamaz ve terör hiçbir şekilde hak arama yöntemi olarak kabul edilemez. Bütün sorunların çözüm yeri siyaset ve bunun merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘dir.
 8. Önce insan yaklaşımı, toplumsal bütünlüğün vazgeçilmezlerindendir. Yukarıdaki belirtilen maddeler bağlamında Türkiye dışında ve içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarını kullanması, Türkiye ve bölgemizdeki barışın geleceği açısından yaşamsal öneme sahiptir.

Ortadoğu ve yakın bölgelerde cereyan eden olaylar, ne yazık ki Türkiye‘ye de sıçramıştır. Bütün bu korkunç gelişmelerin önünü alacak, demokratik hukuk devletini yeniden inşa edecek, toplumsal geleceğe tekrar ümitle bakılabilecek bir siyasi sonucun bu parlamento seçimlerinden çıkmasını diliyor, vatandaşlarımızın kullanacakları oylarla Türkiye‘yi içinde bulunduğu bu keskin dönemeçten düzlüğe çıkaracağına inanıyoruz.

Almanya Türk Toplumu Yönetim Kurulu adına

Atila Karabörklü
Almanya Türk Toplumu
Genel Başkan Yardımcısı[:tr]Türkiye“nin kalbi Ankara“da 10.10.2015 Cumartesi günü Bar?? Mitinginde alçakça yap?lan terör sald?r?s?n? lanetliyoruz. Bu hain sald?r?da son aç?klamalara göre 97 vatanda??m?z?n öldü?ü ve yüzlercesinin yaraland??? belirtilmektedir. Ölenlere Tanr?“dan rahmet, yak?nlar?na ve tüm halk?m?za ba?sa?l???, yaral?lara acil ?ifalar diliyoruz.

Olay?n sorumlular?n?n bir an önce ortaya ç?kar?labilmesi için, aylar öncesinde ba?lay?p yurt içinde ve bölgemizde ?iddetli bir ?ekilde yükselerek süregelen terör olaylar? de?erlendirildi?inde, bu iç ve d?? geli?melere kar?? önlem almayan tüm siyasi yetkililerin ve kamu güvenli?inden sorumlu ki?ilerin biran önce görevlerini b?rakmalar?n? ya da görevlerinden al?nmalar?n? talep ediyoruz.

Türkiye’de ve bölgemizde 1960 sonlar?ndan bu yana dönem dönem vizyona sokulan korku filmlerinin yeni bir versiyonu tekrar ülke ve bölge sahnesine sürülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez bir uygarl?k mücadelesi oldu?unun bilinciyle, halk?m?z? her türlü teröre kar?? insanl?k onuru temelinde dik durarak tav?r almaya ça??r?yoruz.

Almanya Türk Toplumu olarak Avrupa`da ya?ayan milyonlarca insan?m?z ad?na Türkiye“deki ve bölgemizdeki son derece kayg? verici siyasi geli?meler çerçevesinde ve yurtd??? boyutu ile ba?lam?? olan parlamento seçimleri ile ilgili olarak kamuoyuna yönelik bu aç?klamay? bir görev bilmekteyiz:

 1. Türkiye Cumhuriyeti anayasal zeminde laik, demokratik ve sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmekte olan siyasal iktidar ve devletin i?levsel görevlerini üstlenen organlar, görevlerinin icras? s?ras?nda evrensel temel insan haklar?, ço?ulcu demokrasi, bireysel hak ve özgürlük prensiplerine uygun davranmak zorundad?rlar. Devlet bu ba?lamda vatanda?lar?n?n can ve mal güvenli?ini sa?lamakla yükümlüdür.
 2. Demokratik temelli inanç, dü?ünce, ifade, vicdan, bas?n, yay?n, gösteri özgürlükleri, evrensel insan haklar?n?n vazgeçilmez ö?eleridir.
 3. Güçler ayr?l??? ilkesi, hukukun üstünlü?ü, adil ve ?effaf yönetim,  idari ve hukuki denetim modern devlet sisteminin temelleridir.
 4. Ba?ta Cumhurba?kan? olmak kayd? ile hükümetler ve bütün siyasi partiler ve hiç bir kurum, kurulu? ve grup, Cumhuriyetimizin ve ulusal birli?imizin teminat? olan bu evrensel ilkeleri çi?neyemez. Aksi tutum ve davran??lar, yasalar do?rultusunda suç te?kil etmektedir.
 5. Demokrasiyi zay?flatmaya ve toplumu kutupla?t?rmaya yönelik ayr??t?r?c?, k??k?rt?c? ve çat??t?r?c? siyasetler kabul edilemez.
 6. Serbest, özgür, e?it ve güvenli seçimler ve ?effaf oy say?m?, demokratik siyasi me?ruiyetin ana ö?esidir.
 7. Hiçbir hak aray??? terör eylemleri ile me?ru k?l?namaz ve terör hiçbir ?ekilde hak arama yöntemi olarak kabul edilemez. Bütün sorunlar?n çözüm yeri siyaset ve bunun merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘dir.
 8. Önce insan yakla??m?, toplumsal bütünlü?ün vazgeçilmezlerindendir. Yukar?daki belirtilen maddeler ba?lam?nda Türkiye d???nda ve içinde Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n?n oylar?n? kullanmas?, Türkiye ve bölgemizdeki bar???n gelece?i aç?s?ndan ya?amsal öneme sahiptir.

Ortado?u ve yak?n bölgelerde cereyan eden olaylar, ne yaz?k ki Türkiye‘ye de s?çram??t?r. Bütün bu korkunç geli?melerin önünü alacak, demokratik hukuk devletini yeniden in?a edecek, toplumsal gelece?e tekrar ümitle bak?labilecek bir siyasi sonucun bu parlamento seçimlerinden ç?kmas?n? diliyor, vatanda?lar?m?z?n kullanacaklar? oylarla Türkiye‘yi içinde bulundu?u bu keskin dönemeçten düzlü?e ç?karaca??na inan?yoruz.

Almanya Türk Toplumu Yönetim Kurulu ad?na

Atila Karabörklü
Almanya Türk Toplumu
Genel Ba?kan Yard?mc?s?

Newsletter abonnieren


zum Newsletter-Archiv

Werden Sie Teil unserer Arbeit!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: